ﺑﺎﻭﺭ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﯼ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﯼ ﻣﺎ ﺍﺳﺖ

ﺑﺎﻭﺭ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﯼ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﯼ ﻣﺎ ﺍﺳﺖ

نیکی کریمی :

ﺑﺎﻭﺭ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﯼ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﯼ ﻣﺎ ﺍﺳﺖ

 

نیکی کریمی

اینستاگرام نیکی کریمی

 

مطالب مرتبط:

جدیدترین و زیباترین عکس های نیکی کریمی

فیلم آستیگمات با بازی نیکی کریمی در مراحل پایانی

پیام تبریک انجمن بازیگران سینما به نیکی کریمی