یک شب عالى در کنار سردار ازمون

یک شب عالى در کنار سردار ازمون

رضا داودنژاد :

یک شب عالى در کنار سردار ازمون
وهمکاران عزیز در تا تارستان روسیه

رضا داودنژاد

اینستاگرام رضا داودنژاد

 

مطالب مرتبط:

رضا داودنژاد در بیمارستان بستری است

درخواست رضا داودنژاد از مردم برای اسکی باز به کما رفته

جشن حافظ و تصاویر هنرمندان شرکت کننده در این جشن