واپسین روزهاى شهریور ۵٧

واپسین روزهاى شهریور ۵٧

واپسین روزهاى شهریور ۵٧…
براى نخستین بار
تن کردن روپوش دبستان،
دست گرفتن کیف مدرسه

پارسا پیروزفر

اینستاگرام پارسا پیروزفر

 

مطالب مرتبط:

زندگینامه و بیوگرافی پارسا پیروزفر

( ماتریوشکا ) به تماشاخانه ایرانشهر می رود

شغل دوم هنرمندان و بازیگران