هواپیمای شخصی محمد رضا پهلوی

هواپیمای شخصی محمد رضا پهلوی

گزارشی از هواپیمای محمد رضا شاه پهلوی که بعد از فرارش در ایران باقی مانده است. امروز این هواپیما کاملا بلا استفاده شده است و قطعات آن برای تعمیر دیگر  هواپیماها بازشده است.