علیرضا نیکبخت واحدی و همسرش درترکیه

علیرضا نیکبخت واحدی و همسرش درترکیه

نیکبختهافبک فصل پیش استقلال که این روزها بدون تیم مانده برای شرکت در همایش بزرگ ترین سرمایه گذاری همراه با همسرش به ترکیه سفر کرده است.

علیرضا نیکبخت واحدی و همسرش