نظر فراستی درباره فروشنده بعد از گرفتن اسکار+صوتی

نظر فراستی درباره فروشنده بعد از گرفتن اسکار+صوتی

نظر

مسعود فراستی

درباره فیلم فروشنده و اسغر فرهادی بعد از گرفتن جایزه اسکار.

کرده ایم که در ادامه می خوانید. با مجله تفریحی نارگون همراه شوید