مرکز پاسخگوئی ۱۱۸ تهران در سال ۱۳۵۴

مرکز پاسخگوئی ۱۱۸ تهران در سال ۱۳۵۴

مرکز پاسخگوئی ۱۱۸ تهران در سال ۱۳۵۴