عکس های مراسم تشییع پیکر مرحوم حسین معدنی

عکس های مراسم تشییع پیکر مرحوم حسین معدنی

 

مراسم تشییع پیکر مرحوم حسین معدنی

مراسم تشییع پیکر مرحوم حسین معدنی

مراسم تشییع پیکر مرحوم حسین معدنی

مراسم تشییع پیکر مرحوم حسین معدنی

مراسم تشییع پیکر مرحوم حسین معدنی

مراسم تشییع پیکر مرحوم حسین معدنی (6)