حمایت علی دایی و عمو پورنگ از کودکان غزه

حمایت علی دایی و عمو پورنگ از کودکان غزه

مهمترین اتفاق تمرین پرسولیس حضور عمو پورنگ کاراکتر محبوب کودکان در ورزشگاه درفشی فر بود که جو تمرین را به نوعی تحت تاثیر حضور خود قرار داد.
در زیر عکس عموپورنگ و علی دایی در حمایت از کودکان مظلوم غزه را می بینید:
علی دایی وعموپورنگ در حمایت از غزه