حدیث فولادوند : پاییزتون قشنگ 🍁

حدیث فولادوند : پاییزتون قشنگ 🍁

حدیث فولادوند :

پـاییـــــز زیبـاتر میشـــــود
به شـــــرطی ڪه به اندازه ی
تمـــــام بـــــرگ های پـاییـــــــــزی
برای یڪدیگر آرزوی خـــــوب داشته باشیم.
پاییزتون قشنگ 🍁

 

حدیث فولادوند

اینستاگرام حدیث فولادوند

 

مطالب مرتبط:

زندگینامه و بیوگرافی حدیث فولادوند

حدیث فولادوندنوشت : نعمت فقط باران نیست

تا یک حسرت ملی تنها 50 روز