جمال معرفت از خواب جهل بیداریست / بجوی جوهر خود تا جلا توانی یافت

جمال معرفت از خواب جهل بیداریست / بجوی جوهر خود تا جلا توانی یافت

شیرین اسماعیلی با شعری از استاد شهریار :

جمال معرفت از خواب جهل بیداریست
بجوی جوهر خود تا جلا توانی یافت .
“شهریار”

 

استاد شهریار

اینستاگرام شیرین اسماعیلی

 

مطالب مرتبط :

شیرین اسماعیلی و شعری از بانو سیمین بهبهانی

فصل نرگس را با کسانی که دوستشان دارید ببینید

شیرهای خان بابا سلطنه