بازسازی عکس رضاعطاران و سعیدآقاخانی بعد از ۲۲ سال

بازسازی عکس رضاعطاران و سعیدآقاخانی بعد از ۲۲ سال

بازسازی یک عکس پس از 22 سال
رضا عطاران و سعید آقاخانی باردیگر در کنارهم

رضا عطاران و سعیدآقاخانی