بارانا،دختر بنیامین ساعت 4 صبح چیکار می کنه!

بارانا،دختر بنیامین ساعت 4 صبح چیکار می کنه!

بنیامین بهادری عکس جالبی از بارانا دخترش منتشر کرده است.
ساعت چهار صبح بارانا «خرت و پرت فروشى بى در و پیکر» شبکه چهار مى بینه ،فیلم سختیه،دهه نودیا آى دهه نودیا ،دهه آى پد ،تفکرات استیو جابز ،به به عجب دنیاى جالبى شده
بارانا،دختر بنیامین ساعت 4 صبح چیکار می کنه!